VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-29-2016, 06:15 AM
sieuthiketsat
Guest
 
Posts: n/a
Cách nh?n bi?t các lo?i th? khách s?n nh? th? nào

Trên th? tr??ng hi?n nay, lo?i khóa c?a s? d?ng cho khách s?n là khóa th? c?m ?ng, khóa th? t? hay còn g?i chung là khóa th? khách s?n. S? khác nhau c? b?n gi?a khóa th? c?m ?ng so v?i khóa th? t? ?ó là vi?c nh?n d?ng thông tin trên th? khóa theo hai cách khác nhau.??i v?i khóa th? t? có c?u t?o là trên ??u ??c c?a khóa s? có 1 ??u t? ?? ??c d? li?u trên th? và trên th? t? s? có 1 ???ng t?, v?i ???ng t? này s? có nhi?u r?nh ghi t?, tùy thu?c vào công ngh? c?a m?i hãng s?n xu?t thì s? có m?t ??nh d?ng riêng v? cách ghi và ??c d? li?u trên các ???ng ghi t? này. Khi chúng ta ??a th? t? vào ??u ??c trên khóa c?a chính ?úng cách thì ??u t? s? ??c thông tin trên th? khóa và so sánh v?i thông tin ?ã ???c cài ??t ? trên b? nh? khóa c?a, n?u nh? có s? trùng kh?p v? thông tin lúc ?ó chúng ta s? m? ???c c?a, ng??c l?i s? không cho phép m? c?a và phát ra tín hi?u c?nh báo l?i không m? ???c thông qua ti?ng kêu ho?c tín hi?u ?èn báo.

Còn ??i v?i khóa th? c?m ?ng thì th? khóa và ??u ??c th? c?a khóa c?a s? trao ??i thông tin ?? nh?n di?n thông qua sóng RF. ??c bi?t, trên th? khóa c?m ?ng s? có 1 con chip nh?m l?u tr? thông tin và xung quanh nó s? có nh?ng vòng dây d?n v?i vai trò làm anten, khi th? khóa ???c ??a g?n ??n ??u ??c th? thì ??u ??c th? s? có tín hi?u nh?n di?n th? n?u nh? th? ?ó có t?n s? t??ng ?ng v?i t?n s? thu phát quy ??nh trên ??u ??c c?a khóa c?a tay g?t. Sau ?ó, vi?c trao ??i thông tin s? ???c ti?n hành n?u nh? có s? trùng kh?p thông tin ? trên th? khóa so v?i khóa c?a thì chúng ta ???c phép m? c?a, ng??c l?i khóa s? phát tín hi?u không ???c phép m? c?a và cho bi?t lý do thông qua ti?ng kêu ho?c tín hi?u ?èn.V? ?? b?n, khóa c?a th? t? th?p h?n so v?i khóa th? c?m ?ng, vì khi s? d?ng khóa th? t? ph?i có s? ti?p xúc v?i th? khóa, ?i?u ?ó có ngh?a là các chi ti?t linh ki?n bên trong khóa c?a g? s? có ?i?u ki?n ti?p xúc v?i môi tr??ng bên ngoài. Vì v?y, vi?c l?a ch?n khóa c?a khách s?n, chúng ta nên ch?n khóa th? c?m ?ng hay khóa th? t? m?t ph?n c?ng d?a vào nh?ng ??c tính trên, v?i nh?ng n?i g?n bi?n thông th??ng ta nên ch?n khóa th? c?m ?ng b?i nh?ng n?i này h?i n??c bi?n và gió s? ?nh h??ng ??n các linh ki?n ?i?n t? và t?i nh?ng n?i trung du, ??ng b?ng ho?c vùng cao thì có th? l?a ch?n ??u t? khóa th? t? ?? giúp ti?t ki?m ???c ph?n nào chi phí.


**** Vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và h? tr? ch?n mua khoá c?a t?t nh?t:

+) Di ??ng: 098 688 4762 - 0438544826

+) ??a ch?: S? 398 Nguy?n Trãi, Thanh Xuân, Hà N?i.

+) Website: khoahoangyen.com
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:03 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.