VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Health and Beauty
forgot Password
Register

Health and Beauty Sức Khỏe và kiến thức cần biết

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-12-2018, 03:36 AM
eroforce eroforce is offline
Member
 
Join Date: Mar 2018
Posts: 1
Thuoc vipmax rx chong xuat tinh som cho nam gioi

Thu?c c??ng d??ng Vipmax - Làm to d??ng v?t - Ch?a r?i lo?n c??ng d??ng- h? tr? ?i?u tr? li?t d??ng - Ch?ng xu?t tinh s?m - Kéo dài th?i gian quan h? tình d?c - T?ng ham mu?n tình d?c

Thu?c Vipmax ??c bi?t hi?u qu? nh?t trong vi?c làm to d??ng v?t - Duy trì ?? c??ng c?ng m?nh m? - ?i?u tr? b?nh y?u sinh lý và duy trì k?t qu? dài lâu
VIPMAX có th? làm ???c gì cho b?n?
- T?ng ?áng k? ham mu?n tình d?c và s?c ch?u ??ng.
- Hình d?ng c?a “c?u bé” có th? kh?i d?y ??i tác c?a b?n.
- “C?u bé” l?n h?n, c??ng c?ng h?n b?i vì l?u l??ng máu l?u thông t?ng lên làm cho s? c??ng c?ng c?a b?n t?ng lên.
- B?n có th? ch? ??ng kh?i d?y và gi? ???c tr?ng thái c??ng c?ng ?ó dài lâu.
- VIPMAX giúp cho cho máu l?u thông t?i “c?u bé” c?a b?n vì v?y b?n luôn luôn có ???c s? c??ng c?ng .
- C?c khoái m?nh m? h?n và m?nh h?n.
- Ch?ng xu?t tinh s?m.

- Ch?a r?i lo?n c??ng d??ng

C? ch? ho?t ??ng c?a VIPMAX :

VIPMAX giúp t?ng c??ng ho?t ??ng sinh d?c nam theo ba c? ch? sau:

- Gia t?ng Hormone trong c? th? nam gi?i.
- T?ng c??ng ham mu?n, h?ng ph?n tình d?c b?ng cách tác ??ng vào h? th?n kinh.
- T?ng tu?n hoàn máu t?i v?t hang giúp c??ng c?ng m?nh h?n, giúp giao h?p kéo dài.

Thu?c t?ng kích th??c d??ng v?t Vipmax n?m 2012 s?n ph?m ???c ???c B? Y t? c?p phép & nh?p kh?u h?p pháp t? Hoa K?, có tem ch?ng hàng gi? c?a B? Công an hình ch? nh?t 1x2cm dán trên n?p l?. V?i chi?t xu?t c?a g?n 20 th?o d??c t? nhiên quý hi?m. 100% t? thiên nhiên là s?n ph?m cao c?p c?a hãng FNP M?. Nguyên li?u dùng cho s?n xu?t???c ki?m nghi?m k? l??ng theo tiêu chu?n t?i USA vì v?y trong quá trình s? d?ng hoàn toàn không gây ph?n ?ng ph? cho ng??i dùng.

- Ch?ng hi?n t??ng xu?t tinh s?m, li?t d??ng, y?u sinh lý, r?i lo?n c??ng d??ng (c??ng không ?? c?ng mà c?ng ???c l?i không ?? lâu…)

- Làm ch?m quá trình mãn d?c nam


Thành ph?n c?a Vipmax:

Folic Acid , Cyanocobalamin ( B-12 ) , Zinc Elemental (Chelate ) , Selenium Elemental , L-Carnitine , Co Enzyme Q10, Ginseng, Panax 5%,..

Epimedium - Dâm d??ng ho?c, Eurycoma Longifolia - Cây mât nhân, Maca Peru, Yohimbe…luôn ???c ki?m nghi?m theo m?t qui trình k? l??ng và nghiêm ng?t theo tiêu chu?n cao nh?t c?a ngành s?n xu?t d??c ph?m Hoa K?.

Công d?ng c?a thu?c t?ng kích th??c d??ng v?t VIPMAX :

- Làm ch?m quá trình mãn d?c nam
- Giúp c??ng c?ng dài lâu và t?o s? m?nh m? trong quá trình giao h?p.
- T?o nên nhi?u ??nh c?c khoái cho phái mày râu.
- T?ng h?ng ph?n và khoái c?m, tr? mãn d?c nam.

- T?ng tu?n hoàn máu t?i v?t hang giúp d??ng v?t “KH?E H?N – TO H?N – C?NG H?N – ?ÀI H?N”
- T?ng t??i máu v?t hang giúp d??ng v?t ??t kích th??c c?c ??i khi quan h?
- S?n sinh Hormone trong c? th? nam gi?i m?t cách t? nhiên
- Ch?ng hi?n t??ng xu?t tinh s?m, li?t d??ng, y?u sinh lý, r?i lo?n c??ng d??ng (c??ng không ?? c?ng mà c?ng ???c l?i không ?? lâu…)

H??ng d?n s? d?ng Thu?c t?ng kích th??c d??ng v?t VIPMAX
U?ng 02 viên/24h, dùng sau khi ?n t?i 1 viên và sau ?n sáng 1 viên kéo dài nhi?u tu?n l? trình t? 3 tháng 6 tháng ??n 12 tháng
(??i v?i tr??ng h?p b? cao huy?t áp, ti?u ???ng n?ng xin h?i ý ki?n bác s? tr??c khi dùng).

H? tr? ?i?u tr?: nh?ng ng??i b? li?t d??ng u?ng 04 viên/24h, dùng sau khi ?n t?i và kéo dài.
Quy cách ?óng gói: 60 viên nang /01 L?.
(S?n ph?m không ph?i là thu?c, không c?n kê ??n c?a bác s?).
“Hoàn toàn an toàn mà không có b?t k? tác d?ng ph? nào”

Thu?c t?ng kích th??c d??ng v?t VipMax
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.