VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-06-2019, 09:51 PM
khoetn23 khoetn23 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 17
Viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen làm ??p da nh?p kh?u t? M?

Viên u?ng gi?m cân làm ??p da nh?p kh?u t? M?

S?n ph?m gi?m cân Best Slim táo xanh không nh?ng thúc ??y trong quá trình ??t cháy l??ng m? th?a làm c? th? s?n ch?c mà gi? ?ây s?n ph?m còn có th? giúp s?c kh?e c?a b?n t?t h?n r?t nhi?u, quá trình trao ??i ch?t t?t giúp b?n gi?m cân thân hình v?a ??p không b? ch?y x?. H?n n?a, Best Slim Collagen không gây b?t k? tác d?ng ph? nào trong quá trình s? d?ngS? d?ng Best Slim Collagen th??ng xuyên có th? giúp b?n gi?m ngay 4-5kg sau 4 tu?n không c?n ?n kiêng mà hoàn toàn không gây ra b?t c? tác d?ng ph? nào ?nh h??ng ??n s?c kh?e. ??c bi?t khi ?ã ??t ???c cân n?ng nh? mong mu?n và ng?ng s? d?ng thì không gây t?ng cân nh? các lo?i thu?c gi?m cân khác trên th? tr??ng. N?u b?n là ng??i th??ng xuyên ph?i ?n nhi?u nh?ng l?i ít v?n ??ng thì Best Slim Collagen là ng??i b?n ??ng hành không th? thay th? ?? luôn ??m b?o và ng?n ng?a tình tr?ng t?ng cân không ki?m soát, béo phì.

Nh?ng thành ph?n chính có trong viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen:
 • Apple cider vinegar (Gi?m táo): 990mg
 • Fatty acid salts (Mu?i axit béo): 10mg
 • Belaunja extract (Chi?t xu?t Belaunja): 300 mcg
 • Poria (Ph?c linh): 100mcg
 • Collagen: 150mcg
 • Irvingia gabonensis (Xoài Châu Phi): 120mcg
 • Lotus leaf extract (Chi?t xu?t Lá sen): 90mcg
 • Ph? li?u: Gelatin: 180mg, ???ng Maltodextrin: 40mg v?a ?? 1 viên.Thông tin chi ti?t s?n ph?m Best Slim Collagen USA
 • Lo?i s?n ph?m: Th?c ph?m ch?c n?ng
 • Nhà s?n xu?t: T?p ?oàn America Nutrition Hoa K?
 • D?ng bào ch?: Viên bao phim
 • Quy cách s?n ph?m: H?p 1 l? x 40 viên
Reply With Quote

  #2  
Old 03-10-2019, 11:42 PM
khoetn23 khoetn23 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 17
Re: Viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen làm ??p da nh?p kh?u t? M?

Thu?c c??ng d??ng Viagra Cialis C200 là m?t lo?i thu?c ?i?u tr? cho nh?ng ng??i Nam gi?i b? r?i lo?n ch?c n?ng Sinh Lý. ?ây là tr??ng h?p khi m?t ng??i Nam Gi?i không th? c??ng c?ng ho?c gi? cho "C?U BÉ" c??ng c?ng ?? lâu không quá trình quan h? sinh lý Nam N?


Giá Bán 600.000/ H?P 10 VIÊNThành ph?n c?a thu?c c??ng d??ng Red Viagra C200

- Các ho?t ch?t là tadalafil. M?i viên thu?c Cialis ch?a 200mg tadalafil.

- Các thành ph?n khác: Lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose, microcrystalline cellulose, sodium laurilsulfate, magnesium stearate.

- Bao phim: monohydrat lactose, hypromellose, triacetin, titanium dioxide (E171), s?t oxit màu vàng (E172), talc.

Công D?ng:

- H? tr? c?c m?nh cho ch?c n?ng c??ng c?ng cho ?àn ông nam gi?i "Thu?c sinh lý USA"[/b]

- T?ng c??ng sinh l?c b?n b? khi s? d?ng.

- T?ng ham mu?n cho nam gi?i trong các tr??ng h?p stress, b?t l?c …

- T?ng l??ng máu b?m t?i "C?U BÉ" hi?u qu? t?c thì giúp "C?U BÉ" c??ng c?ng to dài h?n lúc ch?a s? d?ng.

- T?ng c??ng ch?c n?ng sinh lý v?i nhi?u chi?u h??ng tích c?c có l?i cho s?c kh?e nam gi?i.

– T?m ng?ng các tình tr?ng r?i lo?n c??ng d??ng ho?c li?t d??ng cho ?àn ông.

– T?ng ch?t l??ng tinh trùng và b?i b? cho c? th? b?ng nh?ng lo?i th?o d??c ?ông y k?t h?p.

Cách s? d?ng:

U?ng 01 viên tr??c khi quan h? 15-30 phút. Thu?c có tác d?ng duy trì kéo dài 4-6 gi?

Không ???c s? d?ng 2 viên trong 24h

Xu?t x?: USA

Quy cách: 10 viên/l?
Reply With Quote
  #3  
Old 03-12-2019, 10:14 PM
khoetn23 khoetn23 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 17
Re: Viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen làm ??p da nh?p kh?u t? M?

BASCHI Thu?c gi?m cân Thailand

+ S?n ph?m BASCHI ???c s?n xu?t b?ng công ngh? tiên ti?n v?i các lo?i th?o d??c thiên nhiên tinh khi?t
+ 100% th?o d??c thiên nhiên
+ S?n ph?m này ???c s?n xu?t t?i nhà máy công ngh? cao v?i tiêu chu?n GMP
+ S?n ph?m ch?t l??ng cao n?i ti?ng t? Thái Lan .
+ Là m?t s?n ph?m trong hãng BAiANThành ph?n thu?c gi?m cân Baschi Quick Slimming Capsule
+ Nredients Aloe 23%
+ Cassia h?t gi?ng 18%,
+ Lá sen 13%,
+ Garcinia Cambogia 11%,
+Tinh b?t 35%.

Nh?ng ??c ?i?m n?i b?t c?a m?i thành ph?n trong : thu?c gi?m cân Thái Lan

Nredients Aloe 23%: T?ng c??ng ?áng k? cho s? trao ??i ch?t c?a c? th?. G gi?m b?t các v?n ?? nh? trào ng??c axit, loét, ?i?u hòa nhu ??ng ru?t. Vì v?y, quá trình ??t cháy calo tr? nên nhanh h?n, do ?ó c?ng ??y nhanh quá trình gi?m cân.

Cassia(Mu?ng) 18%: Tác d?ng h? huy?t áp, gi?m m? máu, t?ng c??ng ch?c n?ng mi?n d?ch c?a c? th?, ?c ch? ho?t tính c?a nhi?u lo?i t? c?u trùng và di?t n?m ngoài da. Trong các tài li?u v? d??ng sinh hi?n ??i còn th?y ?? c?p t?i tác d?ng gi?m béo c?a h?t mu?ng.

Lá sen 13%: Có ch?a là L-Carnitine. Axit amin này phá v? các t? bào m? hi?n có và giúp ki?m soát quá trình trao ??i ch?t trong các t? bào b?ng cách s? d?ng ch?t béo ???c l?u tr? làm n?ng l??ng cho các t? bào

Garcinia Cambogia 11%: Trong qu? b?a có ch?a các ho?t ch?t làm gi?m c?m giác thèm ?n, do ?ó giúp gián ti?p ??t cháy ph?n m? th?a trong c? th? mà không gây khó ch?u và tác d?ng ph?. Ho?t ch?t HCA có tác d?ng ng?n quá trình chuy?n hóa ???ng thành ch?t béo, do v?y s? ng?n c?n quá trình tích t? m? trong c? th?.

Nguyên Lý tác d?ng c?a Thu?c Gi?m Cân BASCHI Thái Lan - Thu?c Gi?m Cân BASCHI ThaiLand

› V?i các nguyên, d??c li?u quý hi?m có tác d?ng ??t cháy ch?t béo, gi?m m? máu hi?u qu?.
› Tinh ch?t qu? b?a có công d?ng b?t nh? ki?m soát m?c ?? thèm ?n, gi?m béo t? nhiên.
› Lá sen có trong thu?c gi?m cân Baschi không ch? giúp c? th? th?i ??c, thanh l?c c? th? mà còn cho gi?c ng? sâu, ?n ??nh tiêu hóa.
› Gi?m cân hoàn toàn t? nhiên, không lo b? t?ng cân tr? l?i, m?t m?i hay m?t n??c.

NH?NG CÂU H?I TH??NG G?P KHI S? D?NG THU?C GI?M CÂN BASCHI

THU?C GI?M CÂN BASCHI THÁI LAN GIÁ BAO NHIÊU ?
Giá s?n ph?m quý khách có th? tham kh?o ? web "khoedeptn.com"

THU?C GI?M CÂN BASCHI CÓ T?T KHÔNG ?

THU?C BASCHI CÓ GÂY TÁC D?NG PH? KHÔNG ?

S?n ph?m ???c ?i?u ch? t? 100% t? nh?ng d??c li?u t? nhiên nên không có tác d?ng ph?


S?n ph?m không dùng ??i v?i nh?ng ng??i có b?nh lý ti?u ???ng, huy?t áp, tim m?ch, ph? n? mang b?u, ph? n? ?ang cho con bú,...

Quy cách s?n ph?m : H?p gi?y d?ng v? 30 viên

Xu?t X? : Thái Lan
Reply With Quote
  #4  
Old 03-27-2019, 11:58 PM
khoetn23 khoetn23 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 17
Re: Viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen làm ??p da nh?p kh?u t? M?

Tr?n b? 4 S?n ph?m Herbalife
Dinh d??ng S?a gi?m cân, Herbalife F1 + F2+ PPP g?m 3 s?n ph?m: th?c ph?m dinh d??ng Công Th?c 1 (herbalife F1), vitamin công th?c 2 (herbalife F2) và s?a b? sung protein (herbalife PPP) có th? dùng nh? S?a ?n kiêng lý t??ng v?i 19 vitamin thi?t y?u, khoáng ch?t, và các thành ph?n dinh d??ng, có nhi?u mùi v? th?m ngon, giúp ki?m soát cân n?ng, ki?m soát c?n ?ói, t?ng c??ng s?c kh?e cho x??ng, da và tóc.
S?n ph?m h?n h?p dinh d??ng Công Th?c 1 có 4 mùi v?: Dâu, Vanilla, Chocolate và bánh quy kem


S?a Herbalife là dòng s?n ph?m ?i ??u trong vi?c s?n xu?t các s?n ph?m dinh d??ng và ki?m soát cân n?ng t?t nh?t trên th? gi?i, Herbalife ???c bi?t ??n nh? hi?u qu? c?a s?n ph?m trong l?nh v?c herbalife t?ng cân, herbalife gi?m cân, herbalife t?ng s?c ?? kháng. S?n ph?m Herbalife không ph?i là thu?c mà là m?t lo?i th?c ph?m dinh d??ng v?i 4 v? ch? y?u là Herbalife Dâu, Vanilla, Chocolate và Bánh quy kem

H??ng d?n s? d?ng
1. Ch? ?? gi?m cân - Pha 2 tthìa F1 + 1 thìa PPP v?i 300ml n??c ( hoa qu?, s?a ??u, s?a t??i không ???ng...) dùng ngày 2 l?n thay th? cho b?a ?n sáng và b?a t?i, b?a tr?a ?n bình th??ng- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày sau các b?a ?n (sáng, tr?a, t?i)- Khi dùng ? ch? ?? gi?m cân nên k?t h?p dùng Trà Th?o M?c cô ??c Herbalife

2. Ch? ?? t?ng cân- Pha 2 thìa F1 + 1 thìa PPP v?i 300ml n??c dùng ngày 3 l?n sau các b?a ?n- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày sau 3 b?a ?n- Khi dùng ? ch? ?? t?ng cân nên k?t h?p dùng v?i Lô H?i Th?o M?c cô ??c

3. Ch? ?? b? sung dinh d??ng giúp kh?e m?nh- Pha 1 thìa F1 + 1 thìa PPP dùng 1 ho?c 2 l?n trong ngày sau b?a ?n ho?c thay th? cho b?a ?n ph?- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày( sáng tr?a t?i)

$Link$
Reply With Quote
  #5  
Old 07-21-2019, 10:50 PM
khoetn23 khoetn23 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 17
Re: Viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen làm ??p da nh?p kh?u t? M?

Gi?m cân công th?c 1 - Heathy meal (f1) B?a ?n lành m?nh
Herbalife F1 b?a ?n lành m?nh (Healthy Meal). ?ây là s?n ph?m then ch?t c?a b? s?n ph?m n?i ti?ng c?a T?p ?oàn herbalife g?m B? 3 gi?m cân c? b?n và m?t s? s?n ph?m khác.

[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image001.jpg[/img]
??i v?i ng??i gi?m cân: u?ng m?t c?c tr??c b?a ?n (ho?c thay th? b?a ?n). D?n d?n s? thèm ?n s? gi?m, ??ng th?i b?t herbalife f1 giúp h? ??y ?? d??ng ch?t mà không c?n ?n nhi?u.


Thành ph?n trong S?a Herbalife F1 Healthy Meal

H?n h?p b?t dinh d??ng Herbalife F1 ch?a ??u nành và các ch? ph?m t? s?a. C? th? bao g?m m?t s? thành ph?n chính d??i ?ây:

- 21 lo?i Vitamin, khoáng ch?t, th?o m?c cùng h? th?ng ch?t dinh d??ng c?n thi?t cho c? th?.

- Protein ??u nành, ch?t x? có l?i cho s?c kho?.

- Các khoáng ch?t nh? insulin, fructose, clorua, polydextroza, carseinat canxi, cháu n??c s?a chua, triglycerides chu?i trung bình, dicanxiphossphate

- D?u th?c v?t, Oxit magiê, r? g?ng, ascorbic acid, tocopheryl acetate Dialpha, cam th?o

- B? công Anh, cây s?n trà, cola, Biotin, gluconat, Vitamin A…??i t??ng nên s? d?ng S?a Herbalife F1 Healthy Meal

S?a Herbalife F1 thích h?p v?i m?i ??i t??ng nh? thành ph?n t? nhiên. M?t s? ??i t??ng nên s? d?ng s?n ph?m này ?? h? tr? s?c kho? ?n ??nh h?n nh? :

- Cho ng??i bình th??ng dùng b? sung ho?c thay th? cho b?a ?n thông th??ng.

- H? tr? ng??i có nhu c?u gi?m cân, t?ng cân, qu?n lý vóc dáng c? th?.

- H? tr? ng??i b?nh ti?u ???ng, tim m?ch, gout, tiêu hóa kém,..

- H? tr? ng??i ho?t ??ng th? l?c th?i gian dài trong ngày

- H? tr? tr? em bi?ng ?n, kém h?p th?, ch?m l?n s?c ?? kháng kém

- Ph? n? có thai và cho con bú có th? s? d?ng ???c s?n ph?m này.Cách s? d?ng S?a Herbalife F1 Healthy Meal

- B?t h?n h?p dinh d??ng Herbalife F1 ch? có 90 calo, n?u pha chung v?i s?a không béo thì h?n h?p c?ng ch? 170 calo. S?n ph?m s?a Herbalife F1 giúp b?n có s?c kh?e và ki?m soát cân n?ng r?t hi?u qu?

- Pha 25g (2 mu?ng canh ??y) s?a Herbalife F1 v?i 200ml n??c ?m. cùng s?a không béo hay s?a ??u nành ho?c pha tr?c ti?p v?i n??c tinh khi?t. (?ây là khuy?n cáo không nh?t thi?t chính xác)

- Có th? ch? bi?n S?a Herbalife b?ng cách thêm trái cây và n??c ?á ?? thêm ngon h?n.

Hotline : 090.4422.739 - 0983.986.913

$Link$
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
giam can collagen, thuoc giam can, thuoc giam can bestslim, thuoc giam can collagen

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.