VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE



Go Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-21-2019, 10:42 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
8 nguyên t?c vàng m? c?n b? túi khi cho tr? n?m v?i máy l?nh tránh gây b?nh cho tr?

B?t c? vi?c gì c?ng ??u ph?i có nh?ng lu?t l? c?a nó nh?m ??m b?o an toàn, v?y b?n ?ã bi?t nh?ng l?u ý c?a vi?c cho tr? s? sinh và tr? nh? n?m máy l?nh ch?a? Hãy ?? chúng tôi “mách b?n” nh?ng l?u ý ?y nhé.

1. Tr? s? sinh r?t d? b? nhi?m l?nh do ?ã quen v?i môi tr??ng trong b?ng m? (t? 37,5 – 38oC) ==>> C?n ?i?u ch?nh nhi?t ?? phòng cao t? 27 - 28 ?? C vào ban ngày và 28 - 29 ?? C vào ban ?êm.

2. N?u th?i ti?t không quá nóng không c?n thi?t cho tr? s? sinh n?m máy l?nh.

3. M? nên cho bé m?c qu?n áo, mang bao tay, v? chân, ??i m? và ??p ch?n m?ng khi n?m máy l?nh; chú ý thay tã th??ng xuyên ?? tránh bé b? c?m l?nh.

4. Ngo?i tr? gi?c ng? ?êm, bé không nên n?m máy l?nh quá 4 gi? liên t?c trong ngày. Sau kho?ng 4 ti?ng, m? cho bé ra ngoài nhi?t ?? bình th??ng trong 10-15 phút.




https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...n-bat-gao.html

5. N?u th?y tr? ra m? hôi thì c?n lau khô cho tr?, ??c bi?t là vùng l?ng, n?u không tr? có th? s? b? nhi?m b?nh v? ???ng hô h?p.

6. M? nên m? c?a tr??c 10 phút cho bé quen d?n v?i không khí bên ngoài, ?? tránh thay ??i nhi?t ?? ??t ng?t d?n ??n s?c nhi?t.

7. Vi?c n?m máy l?nh c?ng s? có ?nh h??ng ??n ???ng hô h?p c?a bé vì v?y nên nh? m?i cho tr? b?ng dung d?ch n??c mu?i sinh lý ?? gi? ?? ?m c?n thi?t cho c? th?, tránh khô m?i.

8. M? không nên ?? lu?ng h?i l?nh c?a máy l?nh th?i th?ng vào m?t và ??u tr? vì tr? d? b? ng?t m?i, khó th?, viêm h?ng... ==>> M? nên ch?n máy l?nh th? h? m?i có ch? ?? gió t? nhiên ?? t?o s? tho?i mái cho bé và c? nhà.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com



https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...n-bat-gao.html

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Tránh ?? gió th?i th?ng vào ng??i con.

C?a gió máy l?nh th??ng th?i khá m?nh vì nó ph?i làm mát cho c? m?t không gian l?n, chính vì v?y, cho tr? s? sinh n?m máy l?nh không nên ?? bé n?m tr?c ti?p tr??c h?ng gió gây ra các b?nh ?au h?ng, viêm m?i không ?áng có cho con. Bên c?nh ?ó, tr??c khi l?p máy l?nh c?ng nên ch?n m?t ch? mà máy l?nh ít khi th?i t?i ?? b?o ??m cho con.

Nên thông gió phòng máy l?nh th??ng xuyên.

Hàng ngày vào sáng s?m ho?c chi?u t?i, khi tr?i mát d?u, b?n nên m? c?a phòng máy l?nh ?? thông gió, cho không khí trong phòng l?u thông kho?ng 15 phút r?i ?óng c?a l?i.

?ây c?ng là cách ??y vi khu?n gây h?i ra kh?i phòng, ??ng th?i không t?o môi tr??ng thu?n l?i cho vi khu?n ? b?nh, sinh sôi và lây lan. ??c bi?t gia ?ình cho tr? s? sinh n?m máy l?nh, c?n ph?i m? c?a phòng ?? thông gió, ?ón không khí m?i cho tr? d? hít th?, ??y ?? ôxy ?? nhanh l?n h?n.

Tr? s? sinh th??ng có l??ng m? d??i da ít, m?ch máu c?ng ch?a phát tri?n hoàn h?o nh? ng??i l?n nên r?t d? b? s?c nhi?t khi c? th? ?ang nóng mà g?p gió l?nh. Vì th?, n?u bé v?a ? ngoài nóng vào nhà, t?t nh?t nên thay qu?n áo b? ??t m? hôi, lau khô ng??i bé, cho bé ? ngoài phòng máy l?nh m?t lát cho c? th? "ngu?i" b?t r?i m?i vào phòng máy l?nh.
Reply With Quote

  #2  
Old 07-28-2019, 04:08 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 550
Re: 8 nguyên t?c vàng m? c?n b? túi khi cho tr? n?m v?i máy l?nh tránh gây b?nh cho t

Luôn Tr?c: 0988 383 757 Hà N?i- D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, S? Lý Các S? C? Ch?t Máy Không Rõ Nguyên Nhân, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u b?n lên xe và b?t chìa khóa kh?i ??ng nh?ng xe l?i ch?ng có “??ng thái” nào. S?y ra các hi?n t??ng nh?: Xe ?? nh?ng không n? máy, ?? xe kêu t?ch t?ch, Xe ?ang ?i b? ch?t máy, N? l?p, x?t l?p, xe b? va ch?m giao thông,……thì ??ng lo l?ng, chúng tôi cuu ho o to tai ha noi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t.

S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??
 • S?a Ch?a, kh?c ph?c các l?i v? h? th?ng ?i?n, c? ??…t?i ch?
 • S? lý các l?i v? ?c quy kích n?, Thay m?i ?c quy t?n n?i
 • Vá, Thay m?i L?p ô tô l?u ??ng
 • C?u h? giao thông: C?u kéo xe v? ??a
 • S?a ch?a, thay th? ph? tùng chính hãng
S? hotline 0988 383 757 liên t?c ho?t ??ng nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng

?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng

+ Ti?t ki?m chi phí t?i ?a khi không ph?i thuê xe kéo

+ Khách hàng theo dõi tr?c ti?p quá trình s?a ch?a

+ Ti?t ki?m th?i gian t?i ?a, quý khách hàng có th? ti?p t?c chuy?n ?i sau ít phút

+ ?áp ?ng m?i lúc, m?i n?i

+ Có th? s?a ch?a m?i lo?i xe ô tô nh?: Honda, Toyota, BMW, Mercedes…

D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i Hotline 0988 383 757 luôn s?n sàng ph?c v? quý khách. N?u b?n ?ang g?p r?c r?i và các s? c? h?ng hóc ô tô trên ???ng thì ??ng lo l?ng, cuu ho o to tai ha noi chúng tôi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t. ??m b?o ch?t l??ng ph?c v? t?n tâm,nhi?t tình, trách nhi?m hàng ??u.
 • Không qu?n ng?i ???ng xa
 • Không qu?n ng?i th?i ti?t
 • Không qu?n ng?i th?i gian
Cùng ??i ng? nhân viên k? thu?t lành ngh?, t?n tâm, chuyên nghi?p, d?ch v? cuu ho o to tai ha noi c?a chúng tôi hoàn toàn t? tin có kh? n?ng kh?c ph?c và m?i v?n ?? h?ng hóc liên quan ??n chi?c “x?” yêu c?a b?n nh? :

Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng ?i?n, ?c quy
 • Xe oto không ?? ???c ho?c xe ?? khó n?
 • Xe ô tô ?? không n? kêu t?ch t?ch
 • Xe ô tô ?ang ?i b? ch?t máy
 • Xe báo l?i ?c quy, h?t ?i?n
 • Xe ?? lâu ngày, ?? qua ?êm, quên t?t các thi?t b? tiêu hao v? ?i?n
 • Ho?c b?n mu?n thay bình ?c quy t?i nhà
Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng chuy?n ??ng:
 • Xe ?ang ?i b? n? l?p, g?p ph?i ?inh gây x?t l?p
 • L?p ?i lâu ngày, mòn l?p
Tr??ng h?p xe b? g?p n?n:
 • Xe b? va ch?m giao thông, s?t l?y, ng?p n??c
 • Ho?c b?n mu?n di chuy?n xe v? nhà, gara g?n b?n nh?t
Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng xe:
 • Xe lâu ngày ch?a ???c b?o d??ng
 • B?n mu?n s?n l?i xe
??n V?i S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i, b?n s? nh?n ???c :
 • S? t? v?n t?n tâm, chu ?áo, ân c?n
 • T?c ?? ph?c v? nhanh chóng, liên t?c 24/7
 • D?ch v? s?a ch?a hoàn h?o
Bên c?nh ?ó là m?c giá d?ch v? t?t nh?t hi?n nay. B?i l?, t?i cuu ho o to tai ha noi, chúng tôi áp d?ng chính sách th??ng l??ng giá.

V?i chính sách giá ??c ?áo này, chính khách hàng s? là ng??i ??a ra m?c giá mà mình hài lòng nh?t ?? th??ng l??ng v?i nhà cung c?p d?ch v?.

Nh? v?y, giá d?ch v? cuu ho o to tai ha noi tr? nên linh ho?t, góp ph?n t?i ?u hóa l?i ích cho t?ng khách hàng.

M?t d?ch v? hoàn h?o, m?t m?c giá tuy?t v?i hãy g?i ngay cho S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i 0988 383 757 ?? ch?m sóc t?t nh?t cho chi?c ô tô c?a b?n. Xin cám ?n

QUY TRÌNH S? LÝ, KH?C PH?C CÁC S? C? TRÊN ???NG

T?t c? nh?ng nhân viên c?u h? s?a ch?a ??u là nh?ng ng??i gi?i ngh?, uy tín và làm vi?c v?i tinh th?n t?n tâm, chu ?áo. Do ?ó, ngay khi nh?n ???c thông tin, chúng tôi s? nhanh chóng có m?t. T?ng ?ài h? tr? 0988 383 757 - cuu ho o to tai ha noi luôn túc tr?c 24/24 ?? giúp b?n gi?i quy?t s? c? b?t c? lúc nào.

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô

N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n



*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô

N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ho?c ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài





*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân

N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác

*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe

N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.



*Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng s?a ch?a xe

Luôn là m?t ??a ch? s?a ch?a, b?o d??ng, ch?m sóc xe tin t??ng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a m?i khách hàng v?i d?ch v? t?t nh?t.

V?i s? c?nh tranh gay g?t c?a các d?ch v? s?a xe ô tô Hà N?i nh? hi?n nay, S?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i v?n luôn ???c khách hàng khu v?c Hà N?i tin t??ng l?a ch?n vì s? uy tín và ??m b?o ch?t l??ng. N?u xe b?n th?y các hi?n t??ng b?t th??ng hãy liên h? ngay cuu ho o to tai ha noi m?i n?i m?i lúc. Ch? c?n b?n có nhu c?u, chúng tôi s? ph?c v? không qu?n ???ng xá xa xôi, không k? ngày ?êm hay ngh? l?. M?i cung ???ng b?n ?i s? luôn có d?ch v? c?a chúng tôi ??ng hành.

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu, hãy nh?c máy và g?i ??n s? 0988 383 757- cuu ho o to tai ha noi ?? ???c h? tr?. ??i ng? nhân viên s?a ch?a ô tô l?u ??ng c?a chúng tôi s? luôn mang ??n cho b?n s? hài lòng cao nh?t, giúp b?n không l? vi?c, l? h?n vì các s? c? h? xe trên ???ng.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.