VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > International Music Mp3

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-18-2019, 12:57 PM
suaetp06 suaetp06 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 12
Cách s?a t?i mùng hình xanh trên máy tính h?nh, BSOD Blue Screen

Cách ch?a t?i l?i màn ?nh xanh trên máy xem, BSOD Blue Screen
Website: https://napmuctannoi.com

https://suamaytinhtainhatphcm.com

1. Máy tính B? Dump tã lót V?a phát ??ng Windows (có ch?a t?i giai ?o?n hi?n Logo và loading).

trong tr??ng h?c ?n nh?p nào th?i có th? kh?ng ??nh nh?m nguyên nhân là v? t?i l?i h?ng ph?n c?ng. B?n c?n ti?n hành ta rà l?i b?ng nhóm r?n và RAM.

- ??i v?i ? r?n l?m tr?ng thái là b?i vì ch?n sây chu?n m?c k?t ti?p t?c ? c?ng. B?n phát ??ng l?i máy tính n?t, nhét nút F2 n?ng là Del t?t ra BIOS c?m t? máy. l?m thòng máy s? có cách ra BIOS khác nhau, và ph?i b?n ch?a bi?t cách vào nh? ch?m nè có tr?ng thái tham kh?o bài vi?t lách h??ng d?n vào BIOS laptop nh?ng chúng mình nh? san s?t tr??c ?ó nghe.

Sau ?ó ra trang m?c Boot , l?a SATA Configuration, n?u nh? ?ang là IDE thì chuy?n sang tr?ng AHCI n?ng trái l?i.

- ??i x? cùng RAM th?i b?n giàu tr?ng thái toá ngh? ra và s? d?ng gi?y n?ng kh?n r? hoá k? c?m và chân m? cùng m?c que RAM, sau ?ó c?m l?i ra k? khác th? tính h?nh giàu b? l?i n?a ch?. N?u tho? b? thì b?n l?m tr?ng thái l?y 1 thanh khác c?m ra r?i th? kh?i ??ng máy lên ??ng lùng tra l?i.

2. Driver m?c Windows không xác th?c hay Là B? Xung b?ng nhiên

trong dài thích h?p nè th?i b?n b?i v?y ?? g?p driver c? mà máy xem b?n ???ng dùng kì cách dùng ch??ng ?? trình DriverEasy phiên b?n m?i nh?t.

máy tính toán bây gi? màn hình xanh ch? vi?t tr?ng


phanh t?m và c?p nh?t Driver m?i bi?u máy tính, b?n tham kh?o tr?i qua bài bác vi?t lách cách Update Driver kì DriverEasy

Chú ý
n?u nh? b?n có ch?a mu?n s? d?ng ph?n m?m d?o g?p thì b?n giàu th? nh?n F8 ??i h?i kh?i ??ng Windows c?ng nh? truy v?n c?p vào mùng ?nh ch?n l?c phát ??ng.
gi? d? b?n F8 h? ch? g?p l?i th?i h? dùng ch? t?m Safe Mode h?ng Windows. Ch? c? nào là s? giúp b?n phát ??ng t?t h? ?i?u hành ? gi?i h?n nh?t ??nh xu? ??m b?o an rõ t?ng máy xem.
3. b?i Máy tính tình B? Nhi?m Virus

n?u máy b?n b? virus, chúng l?m th? khi?n bi?u các ph?n m?m b? xung ch?t, ??y c?ng là m?t trong su?t c?n s? c?n do khi?n mùng ?nh máy tính th? b?n màu xanh. c?m c? thành th? b?n c?n cài c?c ch??ng trình quét virus (nh? KIS hay là AVG) và ti?n hành ta quét ?? kh?c ph?c t?i.

Ngoài ra b?n c?ng nhi?u tr?ng thái l?a ch?n ??n trong c?n s? nh?ng ph?n m?m th?c 10ph?n m?m d?o di?t Virus 2017 kho? m? nh?t xu? quãng và tiêu di?t nh?ng virus, malware, trojan hoi hi?m nguy, khuy?t ?i?m h? th?ng m?c b?n.

4. T?t Nh?ng nhách mùa th? ??ng m?c tàu 3

th?nh tho?ng nh?ng xê mùa (Service) m?c bên ng? 3 nh?m gài t?t thêm trong su?t quá ?? trình s? d?ng c?ng hoi xung ch?t ??ng h? th?ng. b?i th? ch?a khuy?t ?i?m màn ?nh xanh t?t h?i chóc tày cách ?óng xê mùa c?a phía c?m t? 3, ??ng t?ng danh thi?p xê mùa ?ó béng ??ng quá ?? trình Windows startup khá ti?m qu?, ?ây c?ng chính là cách giúp t?ng xông phát ??ng sít máy tính toán, laptop m?c tàu b?n.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.