VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-10-2020, 09:21 PM
binmapxxx96 binmapxxx96 is offline
Member
 
Join Date: Jan 2020
Posts: 3
Nên c?t bao quy ??u ? b?nh vi?n nào?

Bao quy ??u b? dài, h?p không ch? mang ??n nhi?u khó ch?u cho nam gi?i mà còn ?nh h??ng ??n ??i s?ng tình d?c, s?c kh?e sinh s?n sau này c?a ng??i b?nh. Lúc này, c?t bao quy ??u là m?t gi?i pháp t?i ?u. th? nh?ng, nên c?t bao quy ??u ? b?nh vi?n nào thì không ph?i b?n nam nào c?ng bi?t. ?? gi?i ?áp cho v?n ?? này, nam gi?i có th? tham kh?o qua bài vi?t Sau ?ây ?? ???c rõ h?n.

Nh?ng lý do b?n nam nên c?t bao quy ??u

Bao quy ??u là m?t l?p da bao b?c và b?o v? quy ??u d??ng v?t. Thông th??ng ? phái m?nh ??n tu?i d?y thì bao quy ??u s? t? l?t, ?? l? quy ??u c?u nh? và l? ni?u ??o ra ngoài, Tuy nhiên ? m?t s? tr??ng h?p khi nam gi?i ??n tu?i d?y bao quy ??u v?n ch?a ???c l?t, nh?ng tr??ng h?p tóm l?i ???c g?i là b? h?p bao quy ??u hay dài bao quy ??u.

Theo các chuyên gia nam khoa, bao quy ??u b? h?p hay quá dài b?c kín quy ??u c?u bé c?n ???c ti?n hành c?t bao quy ??u càng s?m càng t?t vì nh?ng lý do sau ?ây:

T?o c? h?i thu?n l?i cho d??ng v?t phát tri?n

C?t bao quy ??u giúp lo?i b? ?i l?p da th?a, ?? quy ??u không b? bó ngh?t hay trùm kín quy ??u d??ng v?t t? ?ó giúp vùng kín phát tri?n bình th??ng, ??t kích th??c t?i ?a, giúp b?nh nhân t? tin h?n, ??c bi?t là tr??c b?n tình.

Giúp v? sinh vùng kín d? dàng, s?ch s? h?n

?ây là m?t trong nh?ng l?i ích ?i?n hình mà c?t bao quy ??u mang l?i cho ??ng mày râu. B?i sau khi c?t, vùng bao quy ??u th?a b? lo?i b?, giúp quy ??u ???c thông thoáng, các ch?t c?n bã s? không có n?i tích t? và ng??i b?nh c?ng có th? v? sinh vùng kín d? dàng, nhanh chóng và s?ch s? h?n, tránh ???c mùi hôi cho vùng kín.

Xem thêm: c?t bao quy ??u có ?au không?

Nâng cao ch?t l??ng tình d?c

quý ông b? dài, h?p bao quy ??u th??ng x?y ra nhi?u v?n ?? v? ??i s?ng tình d?c nh?: xu?t tinh s?m, r?i lo?n c??ng d??ng, ?au rát khi quan h?, quan h? khó kh?n… lâu d?n s? ?e d?a tr?c ti?p ??n ch?t l??ng các cu?c yêu, th?m chí gây r?n n?t, ?? v? h?nh phúc gia ?ình. do v?y, ??ng mày râu c?n c?t bao quy ??u ?? có th? c?i thi?n ch?c n?ng sinh lý, kéo dài th?i gian quan h?, nâng cao ch?t l??ng ??i s?ng tình d?c.

H?n ch? viêm nhi?m nam khoa

M?t lý do n?a ?? quý ông nên c?t bao quy ??u ?ó chính là sau khi c?t bao quy ??u, các ch?t c?n b?n nh? n??c ti?u, b?a sinh d?c,… c?a quý ông không có c? h?i bám trên b? ph?n sinh d?c, d? dàng v? sinh s?ch s?, t? ?ó giúp ng?n ng?a hi?u qu? các b?nh lý v? viêm nhi?m nam khoa nh? viêm bao quy ??u, viêm ni?u ??o, viêm ???ng ti?t ni?u...

Phòng ng?a lây nhi?m cho b?n tình

Nh?ng viêm nhi?m ? bao quy ??u không ch? gây h?i ??n s?c kh?e nam gi?i mà còn lây lan cho b?n tình thông qua quan h? tình d?c. Do ?ó, nam gi?i ch? ??ng c?t bao quy ??u khi b? dài, h?p bao quy ??u c?ng là b?o v? b?n thân và b?n tình tránh kh?i các b?nh viêm nhi?m ph? khoa nguy hi?m.

Gi?m nguy c? m?c b?nh ung th?

ng??i b?nh c?ng nên c?t bao quy ??u b?i dài và h?p bao quy ??u là nguyên nhân chính gây ra nhi?u c?n b?nh nguy hi?m nh?: ung th? tuy?n ti?n li?t, ung th? d??ng v?t th?m chí gây vô sinh, hi?m mu?n ? ng??i b?nh.

Tuy c?t bao quy ??u là m?t th? thu?t d?n gi?n và d? th?c hi?n, nh?ng vì nh?ng nguy hi?m mà nó mang l?i, nam gi?i c?n h?t s?c th?n tr?ng và suy nghi nên c?t bao quy ??u ? b?nh vi?n nào an toàn và ch?t l??ng.

Ph??ng pháp c?t bao quy ??u hi?u qu? hi?n nay

V?i s? phát tri?n c?a y h?c, c?t bao quy ??u không còn là m?t th? thu?t tr? ng?i mà tr? nên ??n gi?n, nhanh chóng h?n r?t nhi?u. Ngoài các ph??ng pháp c?t bao quy ??u truy?n th?ng, ph??ng pháp c?t bao quy ??u xâm l?n t?i thi?u công ngh? Hàn Qu?c ???c xem là tiên ti?n hàng ??u hi?n nay.

C?t bao quy ??u theo ph??ng pháp xâm l?n t?i thi?u Hàn Qu?c s? h?u nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i nh?:

H?n ch? t?i ?a c?m giác ?au ??n, ?? chính xác, an toàn cao.

V?t c?t t?o hình th?m m?, ??p m?t, s? d?ng ch? nano t? tiêu không c?n c?t ch?, v?t th??ng nh?, không ?? l?i s?o.

Th?i gian th?c hi?n ti?u ph?u nhanh ch? t? 15 ??n 20 phút, có th? v? ngay, không c?n n?m vi?n.

Kh? n?ng ph?c h?i sau th? thu?t nhanh chóng và không gây bi?n ch?ng.

??m b?o các ch?c n?ng sinh lý ho?t ??ng bình th??ng, không ?nh h??ng ??n công vi?c cu?c s?ng hàng ngày sau th? thu?t.

Nên c?t bao quy ??u ? b?nh vi?n nào t?i biên hòa?

Hi?n nay, trên ??a bàn thành ph? Biên Hòa có r?t nhi?u c? s? y t? khám ch?a b?nh nam khoa, th?c hi?n c?t bao quy ??u nh?ng không ph?i c? s? y t? nào c?ng ch?t l??ng, ?i?u này khi?n không ít cánh mày râu hoang mang, lo l?ng không bi?t nên c?t bao quy ??u ? b?nh vi?n nào. M?t g?i ý cho cánh mày râu n?u ?ang sinh s?ng và làm vi?c trên ??a bàn thành ph? Biên Hòa và các t?nh lân c?n có th? tìm ??n Phòng khám nam khoa Thái D??ng ?? th?m khám, c?t bao quy ??u m?t cách hi?u qu?, an toàn.

V?i m?c ?ích ch?m sóc s?c kh?e sinh s?n toàn di?n cho nam gi?i, phòng khám Thái D??ng ???c xây d?ng theo mô hình b?nh vi?n qu?c t? thu nh? chuyên khám và ?i?u tr? b?nh nam khoa, trong ?ó có c?t bao quy ??u.

Phòng khám nam khoa Thái D??ng ???c nhi?u ??ng mày râu tin t??ng và an tâm l?a ch?n tìm ??n v?i các th? m?nh nh?:

??i ng? y chuyên gia chuyên khoa tay ngh? cao: Nh?m ??m b?o mang ??n k?t qu? ch?a cao cho ng??i b?nh, phòng khám luôn chú tr?ng ??n ngu?n nhân l?c. ??i ng? b.s? t?i phòng khám ??u là nh?ng ng??i có chuyên môn gi?i, tay ngh? cao, nhi?u n?m kinh nghi?m trong ch?a tr? các b?nh lý nam khoa, ??c bi?t là th?c hi?n th? thu?t c?t bao quy ??u, nên nam gi?i có th? an tâm.

Trang thi?t b? y t? hi?n ??i: Toàn b? ??u ???c nh?p kh?u t? các n??c có n?n y h?c hi?n ??i, giúp cho vi?c th?m khám, th?c hi?n c?t bao quy ??u di?n ra nhanh chóng, chính xác, an toàn.

Áp d?ng ph??ng pháp c?t bao quy ??u an toàn, không ?au, th?m m? cao: Phòng khám là ??n v? y t? tiên phong trong vi?c áp d?ng k? thu?t c?t bao quy ??u xâm l?n t?i thi?u Hàn Qu?c, mang ??n k?t qu? t?i ?u cho nam gi?i và nh?n ???c r?t nhi?u ph?n h?i t?t.

Quy trình th?c hi?n th? thu?t c?t bao quy ??u khoa h?c t?i Phòng khám Thái D??ng:

+ Khám s?c kh?e t?ng quát: cánh mày râu s? ???c th?m khám, th?c hi?n các xét nghi?m c?n thi?t ?? xác ??nh tình tr?ng bao quy ??u c?ng nh? khám xem có ?? th?i c? c?t bao quy ??u không.

+ Sát trùng, v? sinh d??ng v?t: ?ây là b??c ??u tiên tr??c khi th?c hi?n th? thu?t ?? ??m b?o không x?y ra viêm nhi?m v? sau.

+ Gây tê: Gây tê t?i ch?, ?? giúp phái m?nh không ch?u ?au ??n trong quá trình ti?u ph?u.

+ Th?c hi?n th? thu?t: bác s? s? th?c hi?n tách l?p da bao quanh quy ??u, ti?n hành xác ??nh ph?n da bao quy ??u th?a c?n c?t, th?c hi?n c?t b? t?o hình l?i cho quy ??u d??ng v?t m?t cách nhanh chóng, th?m m?.

+ Hoàn thành: C?m máu, khâu bao quy ??u b?ng ch? t? tiêu, qu?n g?c ?? b?o v? v?t th??ng.

+ Ra v?: D?n dò, h??ng d?n ??ng mày râu cách ch?m sóc v?t th??ng t?i nhà, h?n ngày tái khám.

Chi phí h?p lý công khai, minh b?ch: T?i phòng khám Thái D??ng t?t c? các kho?n thu ??u có hóa ??n rõ ràng, chi ti?t và ???c thông báo, trao ??i tr??c v?i cánh mày râu yên tâm ?i?u tr?. Các kho?n phí ??u ???c niêm y?t theo ?úng quy ??nh c?a S? Y t? nên b?nh nhân không c?n quá lo l?ng.

Trên ?ây là nh?ng gi?i ?áp v? b?n kho?n, th?c m?c nên c?t bao quy ??u ? b?nh vi?n nào. N?u còn ?i?u gì ch?a rõ, nam gi?i vui lòng g?i ??n Hotline 037 891 5690 ho?c nh?p vào khung >>T? V?n Tr?c Tuy?n<< ?? ???c h? tr? thêm.
Reply With Quote

  #2  
Old 05-23-2020, 10:51 PM
htsang1995 htsang1995 is offline
Member
 
Join Date: May 2019
Location: TP H? Chí Minh
Posts: 2
Re: Nên c?t bao quy ??u ? b?nh vi?n nào?

Phòng khám da khoa hong phát chuyên chua xuat tinh som o phòng và còn là ??a ch? chua sui mao ga o hai phong phòng an toàn và uy tín nh?t. ???c bi?t ??n là phòng khám nam khoa hai phòng uy tín ch?t l??ng.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.